Sygdom 4 Introduktion


Man kan blive syg af at arbejde med flis

Skimmelsvampe påvirker os på flere måder. Der findes ingen grænseværdi for, hvor mange skimmelsvampe man må indånde under arbejde. Det hænger sammen med, at det er individuelt, hvor mange svampesporer, der skal til, inden man bliver syg af det.

I arbejdsmiljøloven står der, at eksponeringen for skadelige organismer skal begrænses mest muligt. Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om arbejde med smittefarlige mikroorganismer.

Skimmelsvampene kan medføre en lang række gener. Nogle af generne er ”almindelige” som fx hovedpine og træthed. En meget stor del af befolkningen oplever den slags ubehag af og til, uden at det behøver at have noget med skimmel­svampe at gøre. Andre reaktioner som fx astma­anfald er mere specifikke.

Oplever man gener efter arbejdet med flis, er det vigtigt at nævne for sin læge, at der kan være en sammenhæng til skimmelsvampe.

På grund af manglende viden og uopmærk­somhed på sammen­hængen mellem skimmel­svampe og gener, kan det være svært at opdage om en evt. lidelse hænger sammen med ekspo­neringen for skimmelsvampe. Det er vigtigt selv at være opmærksom på kroppens signaler. Oplever du gener, så prøv at lægge mærke til om de kommer i forbindelse med, at du har arbejdet med flis.


www.flisogskimmelsvampe.dk